Toezicht

Bestuurlijk toezicht

Alle CBO’s staan in de eerste plaats onder toezicht van de rechthebbenden van wie zij de rechten uitoefenen. Zij oefenen via het bestuur toezicht uit op de uitvoering en zien er logischerwijs streng op toe dat er zo min mogelijk kosten worden gemaakt, want die worden afgetrokken van hun eigen inkomsten, en dat alle gelden uiteindelijk direct of indirect ten goede komen aan degenen die daar recht op hebben. Waarborgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging, inspraak in het beleid en een transparante en efficiënte uitvoering worden daarnaast gegeven door het wettelijk toezicht, het CBO-Keurmerk en de Richtlijnen goed bestuur en integriteit.

Wettelijk toezicht door CvTA

Alle in Nederland actieve CBO’s staan onder overheidstoezicht via het in de Wet toezicht geregelde College van Toezicht Auteursrechten (CvTA). Het College ziet er onder meer op toe dat collectieve beheersorganisaties een overzichtelijke (financiële) administratie bijhouden, de verschuldigde vergoedingen voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken op rechtmatige wijze en tegen redelijke beheerskosten innen en tijdig verdelen onder rechthebbenden, transparante tariefstructuren hanteren, en voldoende zijn uitgerust om hun taken naar behoren uit te voeren.

CBO-Keurmerk

De VOI©E-leden dienen jaarlijks de kwaliteit en transparantie van hun dienstverlening aan gebruikers en rechthebbenden aan te tonen door het CBO-Keurmerk te behalen. De CBO-Keurmerkcriteria bevatten hiervoor concrete en toetsbare normen. De jaarlijkse toetsing van deze criteria en normen wordt gedaan door het onafhankelijke Keurmerkinstituut.

VOI©E Governance Code

Onderdeel van het CBO-Keurmerk is dat de CBO zich moet houden aan de VOI©E Governance Code CBO's. De Governance Code biedt een normatief kader voor goed bestuur van en toezicht op CBO’s. Door de code te hanteren laten de verantwoordelijke leidinggevenden en toezichthouders aan de buitenwereld zien welke visie zij op toezicht hebben en dat zij de gangbare standaarden voor goed bestuur en toezicht volgen.