Commissie Bestuur & Verantwoording

Deze commissie werkt aan een herziening van het stelsel van zelfregulering.
Doelstellingen zijn: geen dubbelingen in controle en dus efficiënter intern en extern toezicht, meer ruimte voor maatwerk per CBO en verduidelijking en grotere voorspelbaarheid toetsingskader CvTA. 

Het eerste product is de nieuwe Governance Code CBO’s die op 1 januari 2021 in werking is getreden.
Het streven is per 1 januari 2022 een herzien CBO-Keurmerk in te voeren, in overleg met het CvTA afgestemd met een herzien Beleidskader toezicht van het CvTA. 
In november 2021 zal een advies van de Commissie van de Commissie van Belanghebbenden bij het CBO-Keurmerk worden uitgebracht. In deze commissie hebben ook vertegenwoordigers van het betalende bedrijfsleven zitting. In de ledenvergadering van 6 december 2021 wordt dit advies besproken.