Vergoedingen

Wanneer individuele afrekening niet mogelijk is...

Zowel rechthebbenden als gebruikers hebben een voorkeur voor directe betaling per gebruik per product (pay per use). Pay per use is echter ondoenlijk als gebruikers veelvuldig gebruik maken van een groot aantal werken van een nog veel groter aantal verschillende rechthebbenden, zoals bij het reproduceren en/of openbaar maken van muziek, film- en tv, foto’s en kopieën uit boeken, tijdschriften en dagbladen vaak aan de orde is. Dat kost rechthebbenden en gebruikers naar verhouding tot het gebruik te veel geld en tijd om dat te regelen. Daarvoor zijn collectieve beheersorganisaties als intermediairs ingeroepen, om zowel de rechthebbenden als de gebruikers één loket te bieden om af te rekenen.

... wordt gemiddeld gebruik afgerekend tegen gemiddeld tarief...

In geval van het massale gebruik van werken van rechthebbenden waar we het hier over hebben kan van de gebruikers niet worden gevraagd om het gebruik per werk in kaart te brengen, dat levert te veel administratieve rompslomp en kosten op, daarom betalen zij op basis van gemiddeld gebruik.
De rechthebbenden kunnen niet zelf langs de deur gaan van alle gebruikers om hun tarief af te spreken, daarom wordt voor hun een gemiddeld tarief berekend.

... waarbij de CBO als intermediair zoveel mogelijk maatwerk biedt.

Hoewel het bij massaal gebruik onontkoombaar is om met gemiddelden te werken zodat voor alle betrokken partijen zo praktisch mogelijke regelingen beschikbaar zijn en de uitvoeringskosten in redelijke verhouding tot tarief en opbrengst blijven, probeert de CBO als intermediair zoveel als mogelijk is maatwerk te bieden aan de rechthebbenden en aan de gebruikers. De tarieven zijn gedifferentieerd naar gebruik, op basis van de economische waarde in het verkeer en zijn met relevante marktpartijen besproken. 

Tarieven komen in de markt tot stand...

Alle collectieve tarieven komen in de markt op evenwichtige wijze tot stand: zij zijn altijd ooit afgeleid van de economische waarde van het desbetreffende gebruik in relatie tot de normale exploitatie van het betreffende werk.

... en zijn gedifferentieerd en transparant!

Op de websites van de CBO’s is op de webpagina’s voor gebruikers te vinden welke tarieven waarvoor gelden. Op de pagina’s voor rechthebbenden kan iedereen overigens zien op welke wijze deze gelden worden verdeeld onder de rechthebbenden.