Collectieve beheersorganisaties in Nederland

Voor muziekrechten

Vereniging Buma vertegenwoordigt bijna 24.000 componisten, tekstdichters en muziekuitgevers bij regelingen voor het verlenen van de benodigde toestemming voor het openbaar maken van muziek (bijvoorbeeld uitzending via radio, televisie of internet, liveoptreden of het gebruikmaken van achtergrondmuziek). Ook biedt Buma het wereldrepertoire aan in Nederland en incasseert voor buitenlandse rechthebbenden de vergoeding voor het gebruik en draagt dit af aan zusterorganisaties.  

Stichting Sena vertegenwoordigt artiesten en platenproducenten bij regelingen voor het openbaar maken van hun muziekproducties (bijvoorbeeld uitzending via radio, televisie of internet of het gebruikmaken van achtergrondmuziek). Sena is door de overheid aangewezen om uitvoering te geven aan artikel 7 Wet op de naburige rechten.

Stichting Stemra vertegenwoordigt componisten, tekstdichters en muziekuitgevers bij regelingen voor de reproductie van muziek (bijvoorbeeld voor het maken van cd’s of dvd’s).

Voor tv- en filmbeelden, beeldende kunst, foto's en andere visuele werken

Stichting Videma vertegenwoordigt film- en tv-studio's, publieke en commerciële omroepen, muziekuitgeverijen, film- en videodistributeurs, en televisieproducenten bij regelingen met bijvoorbeeld winkels, hotels, cafés en sportkantines voor de vertoning van videofilms, muziekvideoclips en de doorgifte van televisieprogramma’s.

Stichting Pictoright vertegenwoordigt illustratoren, beeldend kunstenaars, grafisch vormgevers, fotografen en andere professionele beeldmakers bij regelingen voor de reproductie van beeldende kunst (beeldrecht). Tevens vertegenwoordigen zij de makers van visuele werken bij collectieve vergoedingsregelingen voor digitaliseringsprojecten van erfgoedinstellingen, leenrecht, thuiskopie, reprorecht en readerregelingen en kabeldoorgifte of andersoortige distributie van in filmwerken opgenomen door Pictoright vertegenwoordigde visuele werken.

Voor kopiëren

Stichting Reprorecht vertegenwoordigt de makers en uitgevers van boeken, tijdschriften, dagbladen bij de wettelijke vergoedingsregeling voor het kopiëren uit hun uitgaven door instellingen en ondernemingen voor intern gebruik. Reprorecht is daartoe door de wetgever aangewezen.

Stichting de Thuiskopie vertegenwoordigt in feite alle makers, uitvoerende kunstenaars, uitgevers en producenten van werken waarvan voor privégebruik een kopie wordt gemaakt op daartoe bestemde dragers, zoals blanco dvd’s, smartphones, tablets en computers. Deze stichting is door de wetgever aangewezen om de hiervoor verschuldigde vergoeding te innen en te verdelen. De verdeling vindt plaats door middel van de organisaties van de rechthebbenden.

Stichting PRO vertegenwoordigt uitgevers, mede namens hun auteurs, bij collectieve regelingen voor het reproduceren uit hun uitgaven voor knipselkranten en -diensten. Daarnaast verdeelt PRO het uitgeversdeel van de Leenrechtvergoedingen en de LiteROM.

Stichting UvO incasseert bij onderwijsinstellingen vergoedingen voor overnames uit auteursrechtelijk beschermde werken die in onderwijspublicaties worden opgenomen (readerregeling) en verdeelt deze onder de uitgevers. UvO werkt daarbij nauw samen met de Stichting IPRO ten behoeve van de betrokken buitenlandse uitgevers.

Voor uitlenen

Stichting Leenrecht vertegenwoordigt in feite alle makers, uitvoerende kunstenaars, uitgevers en producenten van werken die worden uitgeleend door openbare bibliotheken of andere voor het publiek toegankelijke instellingen, waaronder boeken, cd’s, dvd’s en kunstuitleen. De verdeling vindt plaats door middel van de organisaties van de rechthebbenden.

Vertegenwoordiging van specifieke groepen rechthebbenden

(vooral bij de verdeling van door andere CBO's geïncasseerde vergoedingen)

Stichting Lira vertegenwoordigt schrijvers, bewerkers, vertalers, journalisten en scenarioschrijvers bij de collectieve uitoefening en verdeling van leenrecht, kabeldoorgifte of andersoortige distributie van filmwerken, thuiskopievergoeding, deel van het reprorecht, LiteROM-gelden en voor journalisten de verdeling van de door stichting PRO geïncasseerde vergoedingen voor readers, knipselkranten en -diensten. Lira treft ook regelingen voor auteurs bij digitaliseringsprojecten van erfgoedinstellingen

Stichting NORMA vertegenwoordigt uitvoerende kunstenaars, zoals musici, acteurs, cabaretiers en dansers bij collectieve regelingen van hun naburige rechten. Dit houdt vooral in het verdelen van vergoedingen voor thuiskopie, kabeldoorgifte of andersoortige distributie van filmwerken, leenrecht, verhuurrecht, gebruik achtergrondmuziek, exploitatie van audiovisuele archieven en van oude werken op dvd.

Stichting SEKAM vertegenwoordigt film- en televisieproducenten bij de verdeling van vergoedingen voor kabeldoorgifte of andersoortige distributie van filmwerken.

Stichting SEKAM Video vertegenwoordigt film- en televisieproducenten bij de verdeling van thuiskopie- en leenrechtvergoedingen.

Stichting StOPnl vertegenwoordigt onafhankelijke tv- en filmproducenten bij de inning, het beheer en de repartitie van gelden en het beheer van rechten op filmwerken uit Nederlandse overeenkomsten, ongeacht welke techniek of welk platform hiervoor wordt gebruikt.

Stichting VEVAM vertegenwoordigt film- en televisieregisseurs bij de verdeling van vergoedingen voor onder meer kabeldoorgifte of andersoortige distributie van filmwerken, thuiskopie- en leenrechtvergoedingen.

Stichting STAP (Stichting Thuiskopievergoeding Audio Producenten) vertegenwoordigt producenten van geluidsdragers bij de verdeling van thuiskopie- en leenrechtvergoedingen.

SVVP (Stichting Verdeling Videoproducenten) vertegenwoordigt de producenten van beelddragers bij de verdeling van leenrechtvergoedingen.

Stichting SCGO (Stichting Collectieve Gelden Omroepen) vertegenwoordigt de publieke en commerciële omroepzenders bij de verdeling van de thuiskopievergoeding.